Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden van EquiGids gevestigd te Haarweg 2  7974 HE  Havelterberg, hierna te noemen ‘organisatie’, zijn van toepassing bij inschrijving van een hippische onderneming, het schrijven van een beoordeling, op prijsvragen en op alle andere promotionele wedstrijden.

 

Definities

Algemene voorwaarden: Onderhavige voorwaarden
Organisatie: EquiGids , gevestigd te Havelterberg
Bedrijf: Uitsluitend een hippische onderneming
Consument: Natuurlijk persoon
Internetsite: www.equigids.nl
Partners: Paard&Lifestyle www.paardenlifestyle.com en derden

 

Toepassing van de algemene voorwaarden

* Bij het inschrijven van een hippische onderneming geeft u aan de algemene voorwaarden van de organisatie te hebben bestudeerd en u hiermee akkoord gaat.
* Bij het schrijven van een beoordeling geeft u aan de algemene voorwaarden van de organisatie te hebben bestudeerd en hiermee akkoord te gaan.
* Bij deelname aan een prijsvraag of andere promotionele wedstrijd geeft u aan de algemene voorwaarden van de organisatie te hebben bestudeerd en u hiermee akkoord gaat. Daarnaast heeft u ook de spelvoorwaarden bestudeerd en gaat u daarmee wederom akkoord. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de promotionele acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

 

Voorwaarden voor het inschrijven van een bedrijf
Een bedrijf mag worden ingeschreven wanneer u met uw onderneming of als ondernemer actief bent in de hippische sector. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet noodzakelijk. De organisatie behoudt zich het recht uw onderneming te controleren op frauduleuze activiteiten en bij twijfel hier melding van te maken.

Het inschrijven en lidmaatschap  is gratis.

 

Lid worden van Equigids doormiddel van een pagina
Het lidmaatschap is gratis  voor bedrijven is er geen betaald lidmaatschap. Het lidmaatschap is en blijft gratis en u ontvangt daarom ook nooit een factuur van ons. Bij het lidworden van Equigids krijgt u de beschikking over de volgende mogelijkheden: Het plaatsen van uitleg over het bedrijf, het plaatsen van links naar de Social Media van het bedrijf, het plaatsen van foto’s, het plaatsen van video’s en het plaatsen van aanbiedingen. Bij het  lidworden van Equigids wordt u wel gekoppeld aan de mogelijkheid van het ontvangen van Equinews. Equinews is een maandelijkse nieuwsbrief welke in toekomst mogelijk zal worden ingezet. Wanneer u niet meer lid wilt zijn van equigids en dus uw pagina wilt verwijderen kan dit op elk moment door het versturen van een e-mail naar info@equigids.nl t.a.v. Beeindiging Bedrijfspagina Equigids.

Voorwaarden voor het plaatsen van een beoordeling
Een beoordeling mag worden geschreven door elke consument welke ervaring heeft met het bedrijf. Een consument mag per bedrijf waar hij ervaring mee heeft slechts 1 beoordeling plaatsen. De consument mag geen werknemer zijn van het bedrijf wat hij beoordeelt. Bij twijfel over de echtheid van een beoordeling, of bij een beoordeling welke in tegenstrijd is met de bovengenoemde voorwaarden, behoudt de organisatie het recht de beoordeling te verwijderen.

Beoordelingen dienen als Positieve Feedback te worden gegeven. Kritisch zijn mag, echter mogen er geen namen van personen of scheldwoorden worden gebruikt. Beoordelingen zijn daarnaast niet bedoeld om bedrijven of personene zwart te maken. Bij twijfel zal de redactie deze dan ook mogen verwijderen.

Voorwaarden voor deelname aan een prijsvraag / promotionele wedstrijd
Bij deelname aan een wedstrijd en / of prijsvraag zijn de spelvoorwaarden van toepassing.
De organisatie heeft ten alle tijden het recht om een deelnemer van een actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

 

De organisatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens. Bedrijven dienen hun eigen gegevens uptodate te houden. Wanneer er een bedrijf beeindigd is dit graag door geven aan info@equigids.nl .

 

De prijzen bij prijsvragen en promotionele wedstrijden zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijs.

 

Indien er meerdere aantallen van dezelfde prijs zijn te winnen, keert de organisatie slechts per prijs één product per telefoonnummer dan wel woonadres of e-mailadres uit.

 

De prijswinnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media.

 

De organisatie stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport.) Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor de rekening van de organisatie.

 

Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door de organisatie of de partners worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

 

De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan de organisatie en partners toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de organisatie noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

 

De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de organisatie.

 

De organisatie kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. De organisatie garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisatie en de partners aan het beheer van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

 

Klachten

Als een consument of bedrijf een klacht of bezwaren heeft in verband met de door de organisatie georganiseerde acties of de website www.equigids.nl , dan kan de consument of het bedrijf deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de organisatie kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan EquiGids, Haarweg 2, 7974 HE Havelterberg, onder vermelding van ‘klacht’. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen de organisatie niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisatie in het leven roepen. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Equigids is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

 

Overmacht

De organisatie behoudt zich bij acties en prijsvragen het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of de sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/sponsor.

 

Toepasselijk recht

Op de onder andere genoemde algemene spelvoorwaarden en de specifieke spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.